İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARI VE MENSUPLARI VAKFI VAKIF SENEDİ

VAKFIN ADI
Madde 1 – Vakfın adı, “İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları ve Mensupları Vakfı”dır. Vakfın kısaltılmış adı “İstanbul Hukuk Vakfı” olup, işbu vakıf senedinde sadece “Vakıf” olarak anılmıştır. Vakıf senedinde ayrıca “İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi” de “Fakülte” olarak kısaltılmıştır.

VAKFIN MERKEZİ
Madde 2 – Vakfın merkezi İstanbul ili, Fatih ilçesinde olup, adresi Süleymaniye Caddesi, Ferah Apt. No: 13/15’tir. Vakıf, gerekli şartları yerine getirmek kaydıyla merkezini ve adresini değiştirebilir. Vakıf, ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili makamlardan izin alarak, yurt içinde şube veya temsilcilikler açabilir.

VAKFIN GAYESİ
Madde 3 – Vakfın gayesi Fakültenin mezunları ve mensupları arasında kurumsal kimliğin ve Fakülte geleneğinin gerektirdiği bağın kurulması ve Fakültenin gelişmesi için gerekli her türlü katkının sağlanmasıdır.

VAKFIN FAALİYETLERİ
Madde 4 – Vakfın başlıca faaliyet alanları şunlardır:
a) Başta yerli ve yabancı kitap alımı, süreli yayın, veri tabanı aboneliği olmak üzere, Fakülte kütüphanesinin zenginleştirilmesine ve uluslararası bir araştırma kütüphanesi hâline getirilmesine yönelik her türlü ihtiyacı karşılamak.
b) Fakülte kütüphanesindeki eserlerin ve Fakülte arşivinin mevzuat kapsamında dijital/elektronik ortama aktarılmasını sağlamak.
c) Gerektiğinde Fakülte kütüphanesinin ve okuma salonlarının bakım, onarım ve geliştirme masraflarını karşılamak, kütüphaneye ve okuma salonlarına araç, gereç, finansman ve ihtiyaç hâlinde eleman temini ile bunların masraf, gider veya ücretlerini üstlenmek.
d) Fakültenin faal veya emekli akademik ve idari personelinin, mezun yahut kayıtlı öğrencilerinin önemli başarılarını tebrik, maruz kaldıkları elim hadiseler karşısında teselli yahut taziye amacıyla yapılacak çiçek/çelenk gönderme, ilan verme vb. Fakülte ile mensup ve/veya mezunları arasındaki bağın kuvvetlendirilmesine yönelik her türlü masrafı karşılamak.
e) Fakültenin faal veya emekli akademik ve idari personeli, mezun yahut kayıtlı öğrencilerine yönelik veya Fakülte bünyesindeki akademik faaliyetler, eğitim-öğretim, konferans, sempozyum, davet gibi organizasyonlar kapsamında ortaya çıkabilecek masrafları karşılamak.
f) Fakülte ile Fakülte mezunları ve mensupları arasındaki bağın ve yakınlığın temini amacıyla yapılacak faaliyetlere maddi destek sağlamak.
g) Fakülte mensup ve mezunlarının yaptığı bilimsel çalışmaları desteklemek, bu amaçla yurt içi veya yurt dışı burs tahsis etmek, yayımlanmış bilimsel çalışmalara “İstanbul Hukuk Ödülleri” ismi altında ödül vermek.
h) Arzu ettikleri takdirde bağışçılar adına özel fonlar kurmak ve bunları yukarıda öngörülen faaliyet konuları doğrultusunda Fakültenin gelişimine tahsis ve sarf etmek.

VAKFIN MALVARLIĞI
Madde 5 – Vakfın kuruluş malvarlığı, Vakıf kurucuları tarafından Garanti Bankası Çemberlitaş Şubesine bloke edilen 60.000-TL (altmışbin Türk Lirası) paradır.

Vakfın malvarlığı, Vakfın kurulmasını müteakip yapılacak bağışlarla artırılabilir.

VAKFIN EHLİYETİ
Madde 6 – Vakıf, amacına ulaşmak için, yasal sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve bunları kullanmaya; vakıflara ilişkin kanun hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya; Vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ya da gelirlerini bir ya da çok kez yatırımda kullanmaya; Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollar ile iktisap ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetime ve bunlar üzerinde tasarrufa; menkul değerleri almaya ve Vakfın amacı gerektirdiğinde bunları değerlendirip satmaya; Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içindeki vakıflar ile işbirliği yapmaya, yerli vakıflardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya; amaçlarına harcayacağı gelirlerini artırmak için para ya da malvarlığına giren değerlerle şirketlere ve yönetimlerine katılmaya; taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule; bu hakları kullanmaya; olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dâhil her türlü güvenceleri almaya; geçerli banka kefaletlerini kabule; Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gereğinde ödünç almaya; ipotek, kefalet ve diğer güvenceleri vermeye; Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, anonim veya limited şirketler, ortaklıklar kurmaya, bunları doğrudan ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye; Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

VAKFIN ORGANI
Madde 7 – Vakfın karar ve yönetim organı yönetim kuruludur.

Yönetim kurulu, bağışın yapıldığı tarihte Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kuruluş için öngörülen asgari meblağı aşan miktarda nakdi veya ayni bağışta bulunan kişilerden dilediğini, vakıf organı niteliğini haiz olmamakla birlikte, gerekli gördüğünde fikirlerini almak üzere, danışma kurulu sıfatıyla toplayabilir veya bu kişilerden görüş talep edebilir.

Danışma kurulu üyeliği onursal bir sıfat olup, her ne gerekçe ile olursa olsun Vakfa veya Vakıf yönetimine üye kabul edilmeyi ya da danışma kuruluna organ statüsü verilmesini talep hakkı vermez.

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU
Madde 8 – Vakfın yönetim kurulu, her biri farklı anabilim dallarından olmak üzere, Fakülte Dekanı tarafından seçilecek üç profesör öğretim üyesinden oluşur. Seçim üç yıl için yapılır; daha önce görev yapmış bir üyenin yönetim kuruluna tekrar seçilmesi mümkündür.

Yönetim kurulu, ilk toplantısında üyelerinden birisini başkan olarak belirler.

Ölüm, istifa veya herhangi başka bir nedenle üyeliklerde eksilme olduğunda, Fakülte Dekanı boşalan üyeliklere yeni üye seçer. Bu şekilde seçilen üye, yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeliği gönüllü olarak yapılacak bir hizmet olup, bu nedenle yönetim kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, prim vb. adlar altında hiçbir ödeme yapılamaz.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 9 – Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) Vakıf müdürünü seçmek.
b) Vakıf müdürünce hazırlanan faaliyet raporunu görüşüp incelemek ve ibrası konusunda karar vermek.
c) Vakıf müdürünce sunulan yıllık bilanço ve gelir-gider tablolarını görüşüp onayı konusunda karar vermek.
d) Vakıf müdürünce hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek.
e) Vakıf müdürünce hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek.
f) Gerektiğinde Vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak.
g) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.
h) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirlemek, atamasını yapmak, ücretlerini tayin etmek, gerektiğinde işlerine son vermek.
i) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde şube veya temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar vermek, bu hususta gereken işlemleri yapmak.
j) Vakfın gayesine ulaşılması amacıyla yapılması gereken diğer her türlü faaliyet hakkında karar vermek.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI ZAMANI VE NİSAPLAR
Madde 10 – Yönetim kurulunun ilk toplantısı, Vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

Vakıf yönetim kurulunun olağan toplantıları;
a) Bilanço, gelir-gider tablosu ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere Şubat ayı içinde,
b) Bütçe ve çalışma programını görüşmek üzere Kasım ayı içinde yapılır.

Yönetim kurulu ayrıca Vakıf müdürünün veya yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisinin gerekli gördüğü ve yazılı talepte bulunduğu durumlarda yönetim kurulu başkanı tarafından toplantıya  çağrılabilir.

Yönetim kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır.

Vakıf senedinde değişiklik yapılmasını öngören kararlar, ancak tüm yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda, oybirliği ile alınabilir. Fakat Vakıf senedinde, Vakfa üye kabul edilmesine imkân sağlayacak surette değişiklik yapılamaz.

VAKIF MÜDÜRÜ
Madde 11 – Vakıf müdürü, yönetim kurulu tarafından atanır ve lüzum görüldüğünde görevden alınır. Yönetim kurulu, Vakıf müdürüne faaliyetlerinde destek olmaları için müdür yardımcısı veya yardımcıları yahut sekreter gibi yardımcı personel atayabilir. Vakıf müdürünün ve varsa müdür yardımcıları, sekreter ve diğer yardımcı personelin özlük hakları ve maaşları ile ilgili karar verme yetkisi yönetim kurulundadır.

VAKIF MÜDÜRÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 12 – Vakıf müdürünün görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
a) Vakıf gayesi doğrultusunda yönetim kurulunun aldığı kararları icra etmek.
b) Vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak.
c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve Vakfın yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda çalışmalar yapmak.
d) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol etmek, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlamak.
g) Yönetim kurulunun kabul ettiği yıllık bütçeyi uygulamak.
j) İlgili mevzuat ile Vakıf senedi ve Vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapmak.

VAKFIN TEMSİLİ
Madde 13 – Vakfı yönetim kurulu başkanı temsil eder.

Yönetim kurulu başkanı, gerekli görmesi durumunda, belirteceği esaslar dâhilinde yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçını veya Vakıf müdürünü herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi Vakıf nam ve hesabına tanzim ve imza etmeye yetkili kılabilir.

VAKFIN GELİRLERİ
Madde 14 – Vakfın gelirleri şunlardır:
a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı veya şartsız ayni veya nakdi bağışlar ile yardımlar, ölüme bağlı tasarruflar ya da sağlararası karşılıksız kazandırmalar.
b) Vakfın taşınır ve taşınmaz mallarından elde edilecek kira, prim, temettü, komisyon, faiz, gelir payı ve diğer gelirler ile bunların satışlarından sağlanacak değer artışları.
c) Vakfın sahibi veya ortağı olduğu iktisadi işletme ve şirketlerin faaliyetlerinden elde edilecek gelirler.
d) Yukarıda anılanlar dışında Vakfın elde edeceği diğer yardım, katkı ve gelirler.

VAKIF GELİRLERİNİN TAHSİS VE SARF ŞEKLİ
Madde 15 – Vakfın yıllık brüt gelirinin en az üçte ikisi Vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve Vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur. Yıllık brüt gelirin asgari %50’si her halükârda Fakülte kütüphanesine kitap ve süreli yayın alımı veya elektronik veri tabanı aboneliği gibi kütüphane kataloğunu zenginleştirici ve kütüphaneyi destekleyici faaliyetlere tahsis edilir.
Vakıf gelirlerinin tahsisinin bu maddeye uygun olup olmadığı hususunda yıllık faaliyet raporunda ayrıca ve özelolarak bilgi verilir.

Yönetim kurulu, bağış tarihindeki Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş asgari vakıf kuruluş varlığı meblağını aşan miktardaki bağışları, bu hükmün birinci fıkrasında belirtilen şekilde sarf etmek yerine, vakfın amaçları doğrultusunda sürekli gelir getirici bir malvarlığı değerinin alımında kullanılmak üzere ayırabilir. Koşullu (şartlı) bağışlarda bu meblağ sınırı uygulanmaz.

VAKFIN SONA ERMESİ
Madde 16 – Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi hâlinde Vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı Vedat Ardahan Vakfı’na, bu tarihte Vedat Ardahan Vakfı’nın tüzel kişiliğinin ortadan kalkmış olması durumunda ise Tinçel Kültür Vakfı’na intikal eder.

VAKFIN KURUCULARI
Madde 17 – Vakfın kurucularının ad ve soyadları aşağıda gösterilmiştir:
1. Prof. Dr. Abuzer Kendigelen
2. Prof. Dr. Aydın Gülan
3. Prof. Dr. Arslan Kaya
4. Prof. Dr. Ömer Ekmekçi

GEÇİCİ MADDELER
Geçici Madde 1 – Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere İstanbul Barosu avukatlarından Av. Gürkan Keskiner yetkili kılınmıştır.

Geçici Madde 2 – Vakfın tescili tarihinden itibaren üç yıl için görev yapmak üzere ilk yönetim kurulu üyeleri olarak aşağıda ad ve soyadları gösterilen kişiler görevlendirilmiştir:
1. Prof. Dr. Abuzer Kendigelen (Başkan)
2. Prof. Dr. Aydın Gülan (Üye)
3. Prof. Dr. Ömer Ekmekçi (Üye)


    onwin